Ostankino RTV Symphony Orchestra and Stanislav Gorkovenko