Riccardo Muti, Cynthia Buchan, Renata Scotto, Roderick Kennedy & Philharmonia Orchestra